Ple

Fontanals de Cerdanya – Acord Municipal (FdC-AM)

 • Sr. Ramon Chía i Gálvez.
 • Sra. Sílvia Mayoral i Coll.
 • Sr. Isidre Sirvent Puig.
 • Sra. Judith Trilles i Blanch.
 • Sr. Lluís Domingo i Soler.
 • Sr. David Cruz i Vila.
 • Sr. Andrés Gil Almuzara.

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Actes dels Plens

CONSULTEU AQUI LES ACTES DELS PLENS MUNICIPALS ACTES DEL PLE MUNICIPAL

ANY 2011 *Acta 04 Ple 11 juny – Constitució Ajuntament *Acta 05 Ple 5 juliol 2011 – Organització Ajuntament *Acta 06 Ple extraordinari 26 juliol 2011 *Acta 07 Ple ordinari 3 octubre 2011 *Acta 08 Ple extraordinari 27 octubre 2011 *Acta 09 Ple extraordinari urgent 6 desembre 2011 *Acta 10 Ple ordinari 22 desembre 2011   ANY 2012 *Acta 01 Ple ordinari 27 febrer 2012 *Acta 02 Ple ordinari 27 d’abril 2012 *Acta 03 Ple ordinari 18 de juny 2012 *Acta 04 Ple ordinari 23 de juliol 2012 *Acta 05 Ple extraordinari 17 d’agost de 2012 *Acta 06 Ple ordinari 19 d’octubre de 2012 *Acta 07 Ple ordinari 17 de desembre de 2012   ANY 2013 *Acta 01 Ple ordinari 21 de febrer de 2013 *Acta 02 Ple ordinari 13 de maig de 2013 *Acta 03 Ple extraordinari 1 de juliol de 2013 *Acta 04 Ple ordinari 12 d’agost de 2013 *Acta 05 Ple ordinari 11 de novembre de 2013   ANY 2014 *Acta 01 Ple extraordinari 3 de gener de 2014 *Acta 02 Ple ordinari 25 de febrer de 2014 *Acta 03 Ple extraordinari 24 de març de 2014 *Acta 04 Ple ordinari 29 de maig de 2014 *Acta 05 Ple ordinari 22 d’agost 2014 *Acta 06 Ple extraordinari 22 de setembre 2014 *Acta 07 Ple ordinari 28 de novembre 2014 ANY 2015 *Acta 01 Ple ordinari 17 de març de 2015 *Acta 02 Ple extraordinari 11 de maig de 2015 *Acta 03 Ple extraordinari 10 de juny de 2015 *Acta 04 Ple extraordinari 13 de juny de 2015 constitució *Acta 05 Ple extraordinari 2 de juliol de 2015 organització *Acta 06 Ple extraordinari 21 de juliol de 2015 *Acta 07 Ple ordinari 29 de setembre de 2015 *Acta 08 Ple ordinari 22 de desembre de 2015  ANY 2016 *Acta 01 Ple ordinari 15 de març de 2016 *Acta 02 Ple ordinari 14 de juny de 2016 *Acta 03 Ple ordinari 27 de setembre de 2016 *Acta 04 Ple ordinari 20 de desembre de 2016 ANY 2017 *Acta 01 Ple ordinari 28 de març de 2017 *Acta 02 Ple ordinari 27 de juny de 2017

     

FONS D’ACTES MUNICIPALS