Ple

Independents per Fontanals de Cerdanya Acord Municipal (IpFC-AM)

 • Sr. Ramon Chia i Gálvez.
 • Sr. Ignasi Bartra i Pons.
 • Sra. Silvia Mayoral i Coll.

Bloc Municipal de Catalunya (Bloc Municipal)

 • Sr. Miquel Adam i Comas.

Convergència i Unió (CIU)

 • Sr. Josep Serret i Mills.
 • Sr. Esteve Baqué i Vidal.
 • Sra. Maria Garreta i Baqué.

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Actes dels Plens

ACTES DEL PLE MUNICIPAL

ANY 2011

*Acta 04 Ple 11 juny – Constitució Ajuntament

*Acta 05 Ple 5 juliol 2011 – Organització Ajuntament

*Acta 06 Ple extraordinari 26 juliol 2011

*Acta 07 Ple ordinari 3 octubre 2011

*Acta 08 Ple extraordinari 27 octubre 2011

*Acta 09 Ple extraordinari urgent 6 desembre 2011

*Acta 10 Ple ordinari 22 desembre 2011  

ANY 2012

*Acta 01 Ple ordinari 27 febrer 2012

*Acta 02 Ple ordinari 27 d’abril 2012

*Acta 03 Ple ordinari 18 de juny 2012

*Acta 04 Ple ordinari 23 de juliol 2012

*Acta 05 Ple extraordinari 17 d’agost de 2012

*Acta 06 Ple ordinari 19 d’octubre de 2012

*Acta 07 Ple ordinari 17 de desembre de 2012  

ANY 2013

*Acta 01 Ple ordinari 21 de febrer de 2013

*Acta 02 Ple ordinari 13 de maig de 2013

*Acta 03 Ple extraordinari 1 de juliol de 2013

*Acta 04 Ple ordinari 12 d’agost de 2013

*Acta 05 Ple ordinari 11 de novembre de 2013  

ANY 2014

*Acta 01 Ple extraordinari 3 de gener de 2014

*Acta 02 Ple ordinari 25 de febrer de 2014

*Acta 03 Ple extraordinari 24 de març de 2014

*Acta 04 Ple ordinari 29 de maig de 2014

*Acta 05 Ple ordinari 22 d’agost 2014

*Acta 06 Ple extraordinari 22 de setembre 2014

*Acta 07 Ple ordinari 28 de novembre 2014

ANY 2015

*Acta 01 Ple ordinari 17 de març de 2015

*Acta 02 Ple extraordinari 11 de maig de 2015

*Acta 03 Ple extraordinari 10 de juny de 2015

*Acta 04 Ple extraordinari 13 de juny de 2015 constitució

*Acta 05 Ple extraordinari 2 de juliol de 2015 organització

*Acta 06 Ple extraordinari 21 de juliol de 2015

*Acta 07 Ple ordinari 29 de setembre de 2015

*Acta 08 Ple ordinari 22 de desembre de 2015

 ANY 2016

*Acta 01 Ple ordinari 15 de març de 2016

*Acta 02 Ple ordinari 14 de juny de 2016

*Acta 03 Ple ordinari 27 de setembre de 2016

*Acta 04 Ple ordinari 20 de desembre de 2016

ANY 2017

*Acta 01 Ple ordinari 28 de març de 2017

*Acta 02 Ple ordinari 27 de juny de 2017

     

FONS D’ACTES MUNICIPALS