AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC I/O INFORMÀTIC PER AL CURS 2021-2022

El Ple de l’ajuntament, en data 28/09/2021, ha acordat concedir un ajut a fons perdut de SETANTA-CINC EUROS //75,00.-EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic i/o informàtic per al curs 2021-2022 per als alumnes d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial dels nens del municipi, nascuts entre l’01/01/2004 i el 31/12/2018.

Per tal de poder gaudir d’aquest ajut cal que es compleixin simultàniament els següents requisits:

-Estar escolaritzat en un centre d’ensenyament durant el curs 2021-2022.

-Estar inscrit al padró municipal d’habitants de Fontanals de Cerdanya i amb residència efectiva al municipi, amb anterioritat a l’inici del curs escolar.

-Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l´Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

La subvenció es farà efectiva prèvia petició dels interessats, que hauran de presentar la sol·licitud, preferiblement, de forma telemàtica.

Com presentar la sol·licitud telemàtica:

1. Accediu a la la Seu electrònica de l’Ajuntament.

2. Cliqueu a la icona “Empleneu la sol·licitud” (requereix autenticació electrònica).

3. Identifiqueu-vos amb certificat digital, idCAT mòbil o altres sistemes d’identificació.

4. Ompliu la instància genèrica.

5. Annexeu-hi el model normalitzat de sol·licitud degudament signat.

6. Envieu la sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds iniciarà el 25 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 21 de novembre de 2021. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini.

Un cop finalitzat el termini i verificades les dades de les sol·licituds, l’import de l’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte indicat pels sol·licitants abans del dia 15 de desembre de 2021.