Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11070 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10873 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10670 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques i tramitació de comunicacions previes d'obres
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10660 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10659 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8806 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8760 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8700 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Pla especial de reforma interior nord de Queixans
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8570 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Informació pública del padró fiscal d'escombraries per a l'exercici 2021