Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1274 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Extracte de la resolució de 16 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, de convocatòria d'ajuts extraordinaris a activitats de bar-restaurant i altres establiments turístics per minimitzar els efectes negatius de la pandèmia covid-19 (Convocatòria BDNS 549364)
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1273 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts extraordinaris en règim de concessió directa a les activitats de bar-restaurant i determinats establiments turístics de Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 775 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Exposició pública del padró fiscal de l'Impost de vehicles de tracció mecànica 2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 763 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Delegació de funcions per a la tramitació del Projecte d'ampliació d'un edifici en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 540 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIO I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URUS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 9971 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9962 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9887 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9784 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9206 AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA - Convocatòria per a la provisió de jutge de pau titular